logo

Procedura recenzyjna

Procedura recenzowania w Grupie Wydawniczej WSG uwzględnia zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opisane w publikacji Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce (MNiSW, 2011) – publikacja dostępna pod linkiem: [Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce].

 Przebieg procedury: 

 1. Nadesłane teksty poddawane są ocenie pod względem formalnym (przekazanie wymaganej dokumentacji zgodność z zasadami wydawniczymi) oraz merytorycznym (zgodność z profilem wydawnictwa) w pierwszej kolejności przez Redakcję.
 2. Po akceptacji Redakcji lub naniesieniu zasugerowanych przez Redakcję zmian tekst przesyłany jest do recenzentów.
 3. Powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów, spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora tekstu. Redakcja dokłada starań, aby recenzenci nie byli osobami zatrudnionymi (w rozumieniu przepisów prawa pracy) w jednostce wydającej publikację. Redakcja zapewnia, by osoba recenzenta nie pozostawała w zależności służbowej ani w bliskich stosunkach osobistych czy stosunkach pokrewieństwa i powinowactwa z osobą, której tekst podlega recenzji.
 4. Redakcja dobiera recenzentów pod względem ich rzetelności oraz posiadających odpowiednie kompetencje w danej dziedzinie.
 5. Osoba otrzymująca propozycję przygotowania recenzji zobowiązana jest starannie ocenić swoje kompetencje merytoryczne oraz praktyczne możliwości sporządzenia recenzji w wyznaczonym przez Redakcję terminie.
 6. Z recenzentem podpisywana jest umowa, w której zawarte jest oświadczenie recenzenta o braku okoliczności określonych w pkt. 4. W umowie zawarte są wymogi formalne odnoszące się do recenzji.
 7. W przypadku, gdyby w czasie wykonywania recenzji pojawiły się okoliczności wystąpienia konfliktu interesów lub miały miejsce okoliczności sprawiających, że o taki konflikt interesów strony postępowania mogą być podejrzewane, recenzent na obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Redakcję.
 8. Redakcja powstrzymuje się od sondowania opinii recenzenta lub wywierania na niego nacisków – zarówno w okresie poprzedzającym zawarcie umowy o przygotowanie recenzji, jak i w czasie jej wykonywania przez recenzenta.
 9. Redakcja dokłada starań, by autorzy i recenzenci nie znali nawzajem swoich tożsamości (double blind review process).
 10. Recenzja ma formę pisemną i kończy się wnioskiem o dopuszczenie, dopuszczenie warunkowe lub niedopuszczenie tekstu do publikacji.
 11. Autorzy są informowani o wynikach recenzji oraz zobligowani są do uwzględnienia w ostatecznej formie tekstu zawartych w niej uwag.
 12. Redakcja zastrzega sobie możliwość powołania dodatkowych recenzentów w przypadkach, gdyby dochodziło do sytuacji spornych.

Grupa Wydawnicza Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Wydawnictwo Uczelniane (nauk.)  ||  Kujawsko-Pomorskie Wydawnictwa Popularnonaukowe ||  Wydawnictwo Pedagogiczne "Pszczółka"

ul. Obrońców Bydgoszczy 1 (I piętro), 85-054 Bydgoszcz, tel. 52 567-07-35

Szybkie linki:
Kontakt
Biblioteka WSG
Informacje:
Regulamin
Polityka prywatności
Dostawy

© 2021 Wyższa Szkoła Gospodarki. All rights reserved.