logo

Etyka publikacyjna

Zasady obowiązujące wydawcę

 1. Wydawnictwo czuwa nad przestrzeganiem przez własnych pracowników, autorów i recenzentów odpowiednich standardów, w tym zasad etyki wydawniczej.
 2. Na ocenę przesyłanych tekstów nie wpływają płeć, wyznanie lub jego brak, rasa, pochodzenie etniczne, obywatelstwo, przekonania polityczne autora, a jedynie właściwe kryteria merytoryczne i techniczne treści.
 3. Redaktor naczelny i pozostali pracownicy wydawnictwa zobowiązani są do zachowania poufności względem treści nadesłanych prac. Nie ujawniają informacji nikomu poza autorami, recenzentami (lub osobami mającymi nimi być) i innymi uczestnikami procesu wydawniczego.
 4. Wydawca decyduje, które zgłoszone prace zostaną opublikowane. Przy podejmowaniu decyzji kieruje się opiniami recenzentów dotyczącymi wartości naukowej tekstu.
 5. Teksty nieopublikowane nie mogą bez zgody autorów, wyrażonej na piśmie, zostać w jakikolwiek sposób wykorzystane przez pracowników wydawnictwa i inne osoby uczestniczące w procesie wydawniczym.
 6. Wydawca ma prawo wycofać wydane dzieło, jeśli wyjdzie na jaw, iż praca nosi znamiona plagiatu, narusza przyjęte zasady etyki publikacyjnej, przedstawione wyniki badań są nierzetelne lub sfałszowane.

Zasady obowiązujące autorów

 1. Autor powinien przedstawić swoje badania z zachowaniem naukowej rzetelności i dokonać obiektywnego opisu ich wyników. Prace powinny uwzględniać odpowiednie powoływanie się na źródła oraz być na tyle precyzyjne, by możliwe było powtórzenie badań przez innych badaczy. Prezentowanie i interpretowanie danych niezgodne z zasadami etyki wydawniczej, w tym stwierdzenia niezgodne z prawdą lub celowo nieścisłe, są niedopuszczalne.
 2. Autor zgłaszać może wyłącznie prace, które są jego oryginalnym dziełem (posiada do niego prawa autorskie). Wykorzystane w pracy badania i informacje innych naukowców powinny być odpowiednio oznaczone (jako cytat). Plagiat – czyli bezprawne przywłaszczenie cudzej własności intelektualnej – jest niedopuszczalny.
 3. Autor ma obowiązek wyszczególnić w bibliografii wszystkie publikacje, które wykorzystane zostały przy tworzeniu pracy.
 4. W przypadku prac wieloautorskich zgłaszający zobowiązany jest do ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie pracy oraz do przedstawienia informacji na temat afiliacji autorów.
 5. Praktyki takie jak ghostwriting  (autorstwo widmo) czy guest/gift autorship (autorstwo gościnne/grzecznościowe) są niedozwolone. Stanowią bowiem przejaw braku naukowej rzetelności. Przez ghostwriting rozumie się sytuację, gdy dana osoba wnosi istotny wkład w powstanie pracy, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w pracy. Guest authorship to sytuacja, gdy dana osoba nie miała swojego udziału w powstaniu pracy lub miała w stopniu znikomym, a jest oznaczona jako autor/współautor pracy.
 6. Autor ma obowiązek przekazać wydawcy informacje o źródłach finansowania pracy, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów w jej powstanie.
 7. Autor zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań, by przedstawiona wydawcy praca nie zawierała błędów merytorycznych lub nieścisłości.
 8. W przypadku gdy autor zauważy znaczące błędy lub nieścisłości w przekazanej wydawcy pracy, ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia wydawcy o tym fakcie i wprowadzenia odpowiednich poprawek. Jeżeli praca jest już opublikowana, autor zobowiązany jest wprowadzić korekty przy wydaniu kolejnym bądź dodruku.

  Zasady obowiązujące recenzentów

 1. Recenzent dokonuje recenzji pracy na zlecenie wydawcy.
 2. Recenzent, autor i wydawca stosują się do zasad opisanych w „Dobrych praktykach w procedurach recenzyjnych w nauce” (MNiSW 2011).
 3. Recenzent zobligowany jest do dostarczenia recenzji w ustalonym z wydawcą terminie. Jeśli nie jest w stanie dotrzymać terminu, powinien niezwłocznie powiadomić o tym wydawcę.
 4. Recenzja pracy powinna mieć obiektywny charakter. Niedopuszczalna jest krytyka ad personam.
 5. Recenzent zobowiązany jest do upewnienia się, że pomiędzy nim a autorem pracy nie zachodzi konflikt interesów bądź inna okoliczność uniemożliwiająca przyjęcie zlecenia recenzowania pracy.
 6. Recenzowana praca, jak i sama recenzja mają charakter poufny. Ich treść nie może być udostępniania innym osobom, z wyjątkiem osób biorących udział w procesie wydawniczym.
 7. W niezbędnych przypadkach recenzent powinien wskazać odpowiednie prace związane z tematem pracy, a niewykorzystane przez autora.
 8. Recenzent ma obowiązek zgłaszać wydawcy wszelkie poważne podobieństwa recenzowanej pracy do innych prac.
 9. Recenzent nie może wykorzystywać recenzowanej pracy do własnych potrzeb lub w celu uzyskania własnych korzyści.

Grupa Wydawnicza Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Wydawnictwo Uczelniane (nauk.)  ||  Kujawsko-Pomorskie Wydawnictwa Popularnonaukowe ||  Wydawnictwo Pedagogiczne "Pszczółka"

ul. Obrońców Bydgoszczy 1 (I piętro), 85-054 Bydgoszcz, tel. 52 567-07-35

Szybkie linki:
Kontakt
Biblioteka WSG
Informacje:
Regulamin
Polityka prywatności
Dostawy

© 2021 Wyższa Szkoła Gospodarki. All rights reserved.