logo

Publikacje wydane w 2020 r.

Tytuł: Bydgoszcz stolicą kolejowych rozrachunków zagranicznych. W 100-lecie powrotu miasta do Macierzy.
 
Autor: Puzowski Jerzy
Wydawnictwo Uczelniane WSG 
ISBN: 978-83-65507-38-9
książka

Cena: 19,20 zł 

Opis: Bydgoszcz już od połowy XIX wieku był ważnym ośrodkiem międzynarodowego ruchu kolejowego. Mieściła się tu bowiem pierwsza na świecie dyrekcja kolei państwowych, dokonywano pierwszych w ogóle rozliczeń z międzynarodowej komunikacji kolejowej. W dawnym budynku Centralnego Biura Rozrachunków Zagranicznych PKP, gdzie dziś mieści się m.in. przychodnia lekarska, dziś mało kto wie, że stąd prowadzono współpracę ze wszystkimi kolejami Europy, a także niektórymi przewoźnikami Afryki i Azji. W przestrzeni publicznej nie ukazała się pozycja dotycząca historii działalności tej zasłużonej jednostki, poza jedynie nielicznymi wzmiankami. 


Tytuł: W cieniu gilotyny. Polacy przed nazistowskim Trybunałem Ludowym (Volksgerichtshof) w latach 1935-1945.
 
Autor: Jastrzębski Włodzimierz
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-83-65507-48-8
książka

Cena: 42,90 zł 

Opis: W latach 1935–1945 przed nazistowskim Trybunałem Ludowym za antyniemiecką działalność wywiadowczą stanęło ok. 1000 Polaków – w tym agenci II Oddziału Sztabu Głównego WP z czasów II RP i członkowie polskiego ruchu oporu. Zapadały wyroki śmierci (gilotyna) lub pobytu w więzieniach i obozach koncentracyjnych. Autorowi udało się dotrzeć do ok. 500 akt procesowych Polaków i obcojęzycznej literaturę przedmiotu, dzięki czemu powstała niezwykle ciekawa lektura, ukazująca mniej znany aspekt bezprawia Trzeciej Rzeszy. „To książka ukazująca tragedię Polaków, ich bezsilność w obliczu machiny niesprawiedliwości hitlerowskiego najwyższego sądu, który został włączony w realizację zbrodniczych planów totalitarnego państwa”. 


Tytuł: Kompetencje menedżera
 
Autor: Kęsy Marcin, Moniuszko Łukasz
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-83-65507-52-5
książka

Cena: 21,00 zł 

Opis: Niniejsza książka skierowana jest przede wszystkim do praktyków – menedżerów, którzy szukają pomysłów na siebie lub odczuwają „niepewność kompetencyjną”, a także do adeptów kierunku zarządzania. Z pewnością jedni i drudzy odnajdą w niej chociaż część odpowiedzi na swoje wątpliwości czy wiedzę niezbędną do szukania nowych kierunków rozwoju swojej firmy. W publikacji zaprezentowano różnorodne podejścia do kompetencji menedżera. Właśnie menedżer, który niejednokrotnie pełni rolę lidera organizacji, stara się pełnić również rolę naśladowcy na wzór prekursorów zarządzania z innowacyjnym podejściem do zarządzania współpracownikami oraz zasobami materialnymi i niematerialnymi. 


Tytuł: Zarządzanie bezpieczeństwem. Humanistyka – społeczeństwo – prawo
 
Autor: Kęsy Marcin, Barczak Mariusz, Moniuszko Łukasz 
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-83-65507-47-1
książka

Cena: 31,50 zł 

Opis: Publikacji za cel obrała sobie likwidowanie luk w naukach o bezpieczeństwie, przedstawienie współczesnych założeń i podejmowanie starań ukierunkowanych na ich udoskonalenie. Wskazano kierunki mogące mieć realny wpływ na szeroko pojęte bezpieczeństwo publiczne. Odwołano się do różnych obszarów bezpieczeństwa człowieka, tak jednostki, jak i zbiorowości ludzkich. Wskazano, w jaki sposób społeczeństwo oddziałuje na poszczególnych członków społeczeństwa, jakie znaczenie dla bezpieczeństwa ma jednostka. Autorami tekstów są przedstawiciele nauki będący jednocześnie praktykami w dziedzinach bezpieczeństwa, co gwarantuje pogłębienie poruszanych kwestii. 


Tytuł: Innowacje w zarządzaniu i technice
 
Autor: Bielski Ireneusz 
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-83-65507-49-5
książka

Cena: 22,70 zł 

Opis: W pracy rozwinięto problematykę kreowania i alokacji zasobów w kontekście okazji i zagrożeń generowanych przez dynamiczne środowisko. Omówiono także współczesne uwarunkowania środowiskowe funkcjonowania firm. Wskazano także na słabości infrastruktury proinnowacyjnej i systemu edukacji, które przekładają się na kryzysy w przedsiębiorstwie, utrudniając efektywne konkurowanie na rynkach. Przedstawiono problematykę konkurencyjności w dynamicznych warunkach. Omówiono też przebieg i efektywność procesów innowacyjnych w kontekście ryzyka działalności i wskazano na możliwości kooperacji w tym obszarze, kryjące się w systemie otwartego procesu innowacyjnego. Zaprezentowano metody i techniki twórczego rozwiązywania problemów technicznych. Przedstawiono również przykłady zastosowania sposobów wykorzystania algorytmów wraz z opisami patentowymi autorskich wynalazków. 


Tytuł: Wybrane problemy powszechnej edukacji muzycznej wobec tradycji i przemian cywilizacyjnych
 
Autor: Szubertowska Elżbieta 
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN:978-83-65507-54-9
książka

Opis: Zagadnienia polskiej edukacji muzyczne przedstawione w książce dotyczą zarówno przedmiotu nauki szkolnej (wychowanie muzyczne, muzyka) z całą złożonością spraw dotyczących jego treści i form nauczania, jak również nauczyciela. Publikacja jest efektem zainteresowania problematyką edukacyjną dotyczącą poziomu kultury muzycznej społeczeństwa. Książka przedstawia w jasny i klarowny sposób argumenty dotyczące konieczności i możliwość inwestowania w muzyczny rozwój i wychowanie dzieci i młodzieży.  


Tytuł :Jak założyć i prowadzić placówkę opieki nad dzieckiem do lat 3?
 
Autor: Frejgandt Tomasz , Latosiński Łukasz, Synakieiwcz Weronika, Ziółkowski Przemysław
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISNB: 978-83-65507-45-7
książka

Opis: Publikacja służyć ma osobom i instytucjom zainteresowanym stworzeniem placówek opiekuńczych dla dzieci. Książka będzie niezwykle pomocna w wykreowaniu jednostek o najwyższych standardach bezpieczeństwa. Proces ten bardzo często wiąże się z problematyczną ścieżką dotyczącą wymogów formalnoprawnych, dlatego wskazane zostały rozwiązania wielu kwestii związanych z rozległą dowolnością urzędniczą i brakiem jasnych przepisów.


Tytuł: Jak założyć i prowadzić placówkę wychowania przedszkolnego?
 
Autor:  Frejgandt Tomasz, Kujawa Kinga, Latosiński Łukasz, Ziółkowski Przemysław
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-83-65507-44-0
książka

Opis: Publikacja prezentuje w jaki sposób można stworzyć miejsce dobrze funkcjonujące, bezpieczne i przyjazne dla dzieci i rodziców. Książka stanowi formę poradnika niezwykle pomocnego przy tworzeniu własnej, wymarzonej placówki oświatowo-wychowawczej, spełniającej wysokie standardy bezpieczeństwa i obsługi. Zawarte są również treści pomocne na drodze urzędniczo-prawno-formalnej. 


Tytuł: Jak założyć i prowadzić dzienny dom pobytu – placówkę opieki dziennej nad osobami niesamodzielnymi, niepełnosprawnymi i starszymi?
 
Autor: Frejgandt Tomasz, Lewandowska-Prot Ewelina,  Ziółkowski Przemysław
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-83-65507-46-4
książka

Opis: Publikacja przedstawia w jaki sposób należy stworzyć dobrze funkcjonujące, bezpieczne i przyjazne miejsce dla seniorów, które będzie związane z misja niesienia pomocy rodzinie. Autorzy w poradniku zawarli wszystkie wymogi jakie musi spełniać takie miejsce (z uwzględnieniem wysokich standardów bezpieczeństwa i obsługi). Zawarte są również treści, które stają się niezwykle pomocne na drodze urzędniczo-formalnej. 


Tytuł: Edukacja nieformalna w Polsce i na Ukrainie – idea i doświadczenie
 
Autor: Pawlyk Nadija, Ziółkowski Przemysław 
Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz – Żytomierz 2020
ISBN: 978-83-65507-40-2
książka

Opis: Autorzy publikacji skupili się na zagadnieniach takich jak edukacja ustawiczna, edukacja permanentna, edukacja formalna, edukacja nieformalna a także samokształcenie, jako element wskazanych powyżej kategorii edukacji. Zwrócono również uwagę na rolę i znaczenie Unii Europejskiej w edukacji całożyciowej w Polsce. Wskazano na istotę Europejskich Ram Kwalifikacji (ERK) oraz Krajowe Ramy Kwalifikacji (KRK), jak również Zaingerowany System Kwalifikacji (ZSK). Omówiono wybrane przykłady programów i projektów unijnych na rzecz popularyzacji idei uczenia się przez całe życie.


 

Tytuł: Współczesne trendy rozwoju rekreacji i rehabilitacji w XXI wieku; MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF RECREATION AND REHABILITATION IN THE TWENTY-FIRST CENTURY
 
Autor: praca zbiorowa; Kokhan Sergey red.; Skaliy Aleksander red.
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-83-65507-37-2
książka

Opis: W monografii zbiorowej omówiono aktualne zagadnienia działań rekreacyjnych i rehabilitacyjnych. Odnotowano różne czynniki wpływające na ich skuteczność. Praca ta odkrywa problemy, poszukiwanie ich rozwiązań, sposoby rozwoju rekreacji i rehabilitacji oraz ocenę jej działalności. Praca przeznaczona jest dla nauczycieli, naukowców, pracowników służby zdrowia, specjalistów pracujących w dziedzinie rehabilitacji i rekreacji, studentów, a także wszystkich tych, którzy dbają o swoje zdrowie. 


Tytuł: Kropka. Franczyza społeczna. Poradnik. Usługa opiekuńcza uzupełniona usługą gastronomiczną.
 
Autor: Ziółkowski Przemysław; Kamycki Przemysław; Lange -Olszewska Agnieszka; Reda Elżbieta; inni
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-83-65507-41-9

Tytuł: Zdrowie – edukacja – społeczeństwo. Perspektywa międzynarodowa
 
Autor: praca zbiorowa pod red. Marzeny Sobczak-Michałowskiej, red. Magdaleny Bergmann, red. Sergeya Ivanov, red. Sergeya Kokhan
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-83-65507-50-1

Tytuł: Historia i przyszłość Polonii. Międzynarodowa konferencja naukowa
 
Autor: Praca zbiorowa;  międzynarodowa konferencja naukowa/redakcja naukowa prof. WSG dr Marek Chamot, prof. WSG dr Irena Kudlińska, doc. Filip Sikora
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-83-65507-51-8
Opis: Materiały z konferencji naukowej, 29-30 września 2020, Temat: Polacy za granicą ; Białoruś ; Gruzja ; Kazachstan ; Łotwa ; Norwegia ; Rosja ; Uzbekistan ; Wielka Brytania

Tytuł: Heteroglossia. Studia kulturoznawczo-filologiczne 10/2020
 
Autor: praca zbiorowa pod redakcją Walentego Piłata
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISSN: 2084-1302

Grupa Wydawnicza Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Wydawnictwo Uczelniane (nauk.)  ||  Kujawsko-Pomorskie Wydawnictwa Popularnonaukowe ||  Wydawnictwo Pedagogiczne "Pszczółka"

ul. Obrońców Bydgoszczy 1 (I piętro), 85-054 Bydgoszcz, tel. 52 567-07-35

Szybkie linki:
Kontakt
Biblioteka WSG
Informacje:
Regulamin
Polityka prywatności
Dostawy

© 2021 Wyższa Szkoła Gospodarki. All rights reserved.