logo

Publikacje wydane w 2023 r.

Tytuł: Mówiąc językiem Alzheimera
 
Autor: Rosłonowska Magdalena    
Kujawsko-Pomorskie Wydawnictwo Popularnonaukowe
Bydgoszcz 2023
ISBN: 978-83-65507-79-2
książka
Słowa kluczowe: choroba Alzheimeraporadnik, psychologia, socjologia, gerontologia, pedagogika, psychiatria, domy pomocy 
 Cena: 59,90  zł 

“Na takie pozycje wydawnicze czeka się latami!”

Książka jest niezwykle poruszającą opowieścią o 10 latach życia kobiety, u której zdiagnozowano chorobę Alzheimera. Autorka w sposób otwarty ukazuje emocje i przeżycia towarzyszące osobie, której dotyka choroba Alzheimera. Pokazuje, jak ważna i trudna zarazem jest empatia najbliższego otoczenia takiej osoby. Książkę tę powinien przeczytać każdy, kto ma w swoim otoczeniu osobę ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera. Dzięki temu będzie lepiej ją rozumiał i przygotuje się na otoczenie jej właściwą opieką. Zrozumie, z jakimi problemami zaczyna borykać się osoba chorująca na Alzheimera. Właściwie książkę tę powinien przeczytać każdy, gdyż ta choroba może dotknąć każdego z nas i każdego z naszego otoczenia.

Publikacja może być także ciekawą lekturą dla studentów pedagogiki, psychologii, pracy socjalnej, socjologii czy specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, gerontologii, psychogeriatrii czy psychologii klinicznej – gdyż poza opisem przebiegu choroby i odpowiednich działań opiekuńczych zawiera wiele cennych rad, nadających całości poradnikowy charakter, co jeszcze bardziej wzbogaca wartość książki.

na podst. recenzji doc. P. Ziółkowskiego, dyr. Centrum Usług Społecznych


Tytuł: Oto Moje Ciało. Studia nad Psychologią Cielesności
 
Autor: Kowalik Stanisław
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 987-83-65507-92-1
książka/ebook
Słowa kluczowe: psychologia cielesności, umysł, ciało, niepełnosprawność
Cena: 65,00 zł

Opis: „Oto Moje Ciało. Studia nad Psychologią Cielesności” Stanisława Kowalika. W książce autor podejmuje problematykę relacji łączących ciało z umysłem, w tym także w kontekście osób niepełnosprawnych. Poruszany szeroko w publikacji problem mind-body jest jednym z najbardziej skomplikowanych zagadnień, które psychologia próbowała rozwikłać od początków swojego powstania. Książka ta jest próbą wyjścia poza obowiązujące obecnie poglądy psychologiczne. W publikacji autor wykorzystuje także aktualną wiedzę biologiczną (szczególnie odkrycia dokonane w ramach neuronauki) i filozoficzną, a także własne doświadczenia życiowe. Monografia ma charakter interdyscyplinarny, jej adresatami są m.in. psycholodzy, lekarze, pielęgniarki, trenerzy sportowi, nauczyciele wychowania fizycznego, baletu, tańca oraz fizjoterapeuci. 

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała nauka II”


 

Tytuł: Wdrażanie innowacji i zarządzanie grupami operacyjnymi przez brokerów innowacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014–2020 oraz Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027
 
Autor: Aleksander Bomberski
Wydawnictwo Uczelniane WSG
Bydgoszcz 2023
ISBN: 978-83-65507-88-4
książka/ebook
Słowa Kluczowe: innowacje, agroinnowacje, broker innowacji, zarządzanie innowacjami, Grupy Operacyjne, Sieć na rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich, doradztwo rolnicze 

"Innowacyjność jest określana jako nowy lub znacznie udoskonalony produkt, technologia, metoda organizacji lub marketingu. Założenia innowacyjności są kluczowe z punktu widzenia tworzenia Grup Operacyjnych na rzecz innowacji w rolnictwie. W ich identyfikacji i wdrażaniu pomagają brokerzy innowacji w ramach Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich, zlokalizowanych w Jednostkach Doradztwa Rolniczego. Celem przedstawionych badań była analiza założeń innowacji w rolnictwie, omówienie i podsumowanie pracy Jednostek Doradztwa Rolniczego, Sieci SIR i brokerów innowacji w kontekście mijającej perspektywy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz wytycznych nowej perspektywy Wspólnej Polityki Rolnej".

Aleksander Bomberski


Tytuł: Tablica interaktywna w edukacji w kontekście proksemiki
 
Autor: Kazimierz Mikulski, Tomasz Królikowski
Wydawnictwo Uczelniane WSG
Bydgoszcz 2023
ISBN: 978-83-65507-94-5
książka/ebook
Słowa kluczowe: tablica interaktywna, kadra nauczycielska, edukacja, kompetencje cyfrowe, praktyka nauczycielska, pedagogika, informatyka
Cena: 38,00 zł

Opis: "Tablica interaktywna w edukacji w kontekście proksemiki" autorstwa Kazimierza Mikulskiego i Tomasza Królikowskiego. Autorzy książki wkroczyli na mało dotychczas rozpoznawalny obszar nauki, a osadzenie badań w przestrzeni komunikacji społecznej, w środowisku oświatowym, w sposób odbiegający od dotychczasowych schematów prezentowania zastosowania tablicy interaktywnej w edukacji wymaga starannego i wszechstronnego przeanalizowania zarówno teorii, jak i dotychczasowych eksperymentów. Książka bardzo dobrze wpisuje się w nurt modernizacji dydaktyki szkolnej. Jest to pierwsza w Polsce publikacja tak szeroko omawiająca znaczenie wiedzy z zakresu powszechnego stosowania tablicy interaktywnej. Autorzy zadali sobie wiele trudu, aby ukazać zarówno tło dyskursu o roli i miejscu aktywnej tablicy w szkole, jak i możliwości wykorzystania wiedzy z dziedziny proksemiki w praktycznym działaniu edukacyjnym. Na uwagę zasługuje bogata literatura cytowana w książce, którą autorzy umiejętnie wykorzystali, przy wskazywaniu propozycji rozwiązań dydaktycznych dla praktyki nauczycielskiej.

Książka kierowana jest do nauczycieli, organów nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących placówki oświatowe oraz dla podmiotów działających w obszarze produkcji i dystrybucji środków dydaktycznych, jakim są aktywne tablice oraz dla nauczania informatyki.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała nauka II”.


Tytuł: Kompetencje cyfrowe w edukacji w kontekście proksemiki
 
Autor: Kazimierz Mikulski, Mikołajczyk Joanna
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-83-65507-95-2
książka/ebook
Słowa kluczowe: edukacja, kompetencje cyfrowe, kadra nauczycielska
Cena:45,00 zł

Opis: W najnowszej książce Kazimierza Mikulskiego i Joanny Mikołajczyk „Kompetencje cyfrowe w edukacji. W kontekście proksemiki” autorzy podejmują rozważania oprócz tych stricte związanych z kompetencjami cyfrowymi, także te powiązane z kompetencjami kadry nauczycielskiej wraz z zagadnieniami dotyczącymi komunikacji interpersonalnej.

Książka wydana nakładem Wydawnictwa Uczelnianego WSG, powstała dzięki wsparciu finansowemu MEiN w ramach projektu „Doskonała nauka".


Tytuł: ROLA ORGANIZACJI NON PROFIT W ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI
 
Autor: Maślankowski Krzysztof red.
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-83-65507-97-6 ebook
ISBN: 978-83-68089-03-5 książka
Słowa kluczowe: organizacje pozarządowe, pomoc społeczna, gospodarka, społeczeństwo obywatelskie

Opis:  "Organizacje non profit pełnią w gospodarce bardzo ważne funkcje, pomimo że ich jednoznaczna kwalifikacja do tego sektora nie zawsze jest możliwa. Jak się okazuje, zasada nierozdzielania dochodów, zapisana w przepisach prawnych, nie jest wystarczająca do pełnego zdefiniowania organizacji tzw. trzeciego sektora. Jednak jego istnienie jest nie tylko niezwykle istotnym elementem społeczeństwa obywatelskiego, lecz także pełni ważną rolę w rozwoju gospodarczym, szczególnie istotnym w dobie rozwoju zrównoważonego, gdy myślenie w kategoriach zysku czy też wzrostu dochodu stało się dalece niewystarczające. Społeczna odpowiedzialność za przyszłość świata pozostawianego następnym generacjom zwiększa znaczenie organizacji non profit jako świadomych aktorów życia społecznego i gospodarczego, kreatorów różnego rodzaju działań i inicjatyw."

ze wstępu prof. dr hab. Magdaleny Osińskiej

Publikację zrealizowano w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Doskonała Nauka - Wsparcie konferencji naukowych” (w związku z konferencją "Rola organizacji non-profit w rozwoju współczesnej gospodarki”).


Tytuł: Zbigniew Urbanyi. Fotografia reportażowa
 
Autor: Rosenthal Marta red., Ipczyńska Marta red.
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-83-65507-90-7
książka/ebook
Słowa kluczowe: fotografia, żeglarstwo, reportaż

Opis: Niniejsza publikacja prezentuje zdjęcia i negatywy Zbigniewa Urbanyiego pochodzące z kolekcji Muzeum Fotografii przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Zbiór ma wysokie walory poznawcze. Stanowi zapis rejsów, w których Urbanyi brał udział, między innymi na jachtach wybudowanych w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Bydgoszczy, w tym na słynnym jachcie „Euros”. Prezentowana tu całość jest niepowtarzalnym wycinkiem historii polskiego żeglarstwa oceanicznego. Upamiętnia między innymi moment opłynięcia przez załogę „Eurosa” przylądka Horn.

Projekt dofinansowany dzięki wsparciu Miasta Bydgoszczy.


Tytuł: Edukacja regionalna. Zbiór scenariuszy zajęć dla nauczycieli i wychowawców w przedszkolach, szkołach i placówkach
 
Autor: Ziółkowski Przemysław, Sikora Filip
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-83-65507-83-9
książka/ebook
Słowa kluczowe: edukacja regionalna, scenariusze, pedagogika, edukacja, dziedzictwo kulturowe, region, lokalny patriotyzm
Cena: 68,00 zł

Opis: Zbiór ponad 60 scenariuszy zajęć lekcyjnych dotyczących tematów związanych z edukacją regionalną – tak dla szkół, jak i przedszkoli. Bogaty zestaw scenariuszy poprzedzony został częścią teoretyczną, omawiającą zagadnienia edukacji regionalnej.

Edukacja regionalna (…) stanowi pewnego rodzaju ruch społeczny, który przyczynia się do przyjęcia postawy społeczeństwa obywatelskiego. Propagowanie, kultywowanie i kreowanie regionalizmu jest m.in. jednym z elementów poczucia odrębności kulturowej. (…) Stąd też odniesienie tego pojęcia do nauki, do polityki społecznej edukacji, a także dziedzictwa narodowego (…). Podejmowanie tematyki regionalizmu w szkołach oraz omawianie wspominanego wyżej dziedzictwa kulturowego przyczynia się do poszerzenia wiedzy o historii, budowania patriotyzmu lokalnego u dzieci już od najmłodszych lat. 

(z wprowadzenia F. Sikory i P. Ziółkowskiego)


Tytuł: Cyfryzacja nauki i dydaktyki szkoły wyższej w badaniach humanistycznych i społecznych
 
Autor: Gdaniec Ewelina red.    
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-83-65507-86-0
książka/ebook
Słowa kluczowe: cyfryzacja, edukacja, cyfryzacja zasobów naukowych, technologia
 

Opis: "Cyfryzacja jest obecnie dla nauki i edukacji jednym z kluczowych wyzwań. Rozwój technologii cyfrowych umożliwił stworzenie nowych sposobów pozyskiwania, przetwarzania, przechowywania i udostępniania informacji. W konsekwencji, cyfryzacja zasobów naukowych, wprowadzanie cyfrowych unowocześnień w dydaktyce oraz rozszerzenie wykorzystania narzędzi komputerowych w badaniach humanistycznych i społecznych stały się niezbędnymi elementami dla skutecznego funkcjonowania w dzisiejszych czasach. Jednym z kluczowych aspektów cyfryzacji jest umożliwienie dostępu do zasobów naukowych. Wraz z rozwojem technologii internetowych, dostępność do informacji naukowej znacznie się poprawiła. Cyfryzacja bibliotek i czasopism naukowych pozwoliła na szybkie wyszukiwanie, odszukiwanie, a także udostępnianie informacji. Otwarte zasoby naukowe, takie jak artykuły, e-booki, bazy danych i repozytoria są dostępne dla każdego, kto posiada dostęp do sieci. Dzięki temu, naukowcy, studenci i inni zainteresowani mają szansę na zdobycie wiedzy i przeprowadzanie badań na najwyższym poziomie."

(ze wstępu red. Eweliny Gdaniec)


Tytuł: Współczesne instytucje kultury 2021/22. Pasja vs. Prawo 
 
Autor: Płaskonka-Pruszak Edyta red.    
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-83-65507-84-6
ebook
Słowa kluczowe: kultura, sztuka, instytucje kultury

„Jakie są współczesne instytucje kultury? Te, które sobie radzą finansowo? Te, które powstają z ludzkich pasji? Te, które mają publiczne dotowanie? Te, które są narodowymi? Te, które wykorzystują moc oddziaływania mediów społecznościowych i cyfrowego świata? Te, które szukają nowych źródeł dofinansowania? (…)”

dr Edyta Płaskonka-Pruszak

„W niniejszej publikacji zawarliśmy wywiady z osobami, które dzielą się z nami swoimi doświadczeniami i odpowiadając na pytania, przewidują naszą kulturalną przyszłość, prognozują kierunki zmian, a czasem najzwyczajniej pokazują analogie do sytuacji, które już miały miejsce”.

Robert Lauks

Klaster Przemysłów Kreatywnych Sp. z o.o.


Tytuł: SAMOTNOŚĆ - TRUCIZNA DNIA CODZIENNEGO
 
Autor: Gierszewski Janusz
Grupa Wydawnicza WSG
ISBN: 978-83-65507-87-7
książka
Słowa kluczowe: poezja, smutek, egzystencjalizm

Opis: Poetycki tomik Janusza Gierszewskiego wobec którego nie można przejść obojętnie. Odbiorca znajdzie w nim  utwory smutne, traumatyczne, egzystencjalne.


Tytuł: Bydgoskie kluby dalekowschodnich sportów walki
 
Autor: Skaliy Tetiana, Pujszo Ryszard, Jasińka Natalia
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISBN: 978-83-65507-82-2
książka

Tytuł: Heteroglossia. Studia kulturoznawczo-filologiczne, 14/2023
 
Autor: praca zbiorowa pod red. Lecha Zielińskiego
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISSN: 2084-1302

Tytuł: Heteroglossia. Studia kulturoznawczo-filologiczne, 15/2023
 
Autor: praca zbiorowa pod red. Lecha Zielińskiego
Wydawnictwo Uczelniane WSG
ISSN: 2084-1302

Tytuł: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, T.43 (2023), Edukacja - Rodzina - Społeczeństwo
 
Autor: praca zbiorowa pod red. Alicji Kozubskiej
ISSN: 2450-9760

 

 

Grupa Wydawnicza Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Wydawnictwo Uczelniane (nauk.)  ||  Kujawsko-Pomorskie Wydawnictwa Popularnonaukowe ||  Wydawnictwo Pedagogiczne "Pszczółka"

ul. Obrońców Bydgoszczy 1 (I piętro), 85-054 Bydgoszcz, tel. 52 567-07-35

Szybkie linki:
Kontakt
Biblioteka WSG
Informacje:
Regulamin
Polityka prywatności
Dostawy

© 2021 Wyższa Szkoła Gospodarki. All rights reserved.